Làm thế nào để sử dụng Google Translate API miễn phí

Đăng bởi trong Kiến thức

API chính thức của Google Dịch chỉ khả dụng cho các doanh nghiệp nhưng bạn có thể sử dụng Google Apps Script để tạo API dịch ngôn ngữ của Google của riêng mình mà không phải trả phí cấp phép doanh nghiệp.

Văn bản có thể được dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác bằng dịch vụ LanguageApp hoặc nếu bạn hết hạn ngạch, bạn có thể thực hiện cuộc gọi tới API translate.googleapis.com bí mật được tiện ích Google Dịch dành cho Chrome sử dụng nội bộ và yêu cầu không có chứng thực.

Bạn có thể xuất bản tập lệnh Google và triển khai nó dưới dạng ứng dụng web với các tham số cho ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích cũng như truy vấn văn bản. Bạn có thể chỉ định bất kỳ cặp ngôn ngữ ISO nào hoặc nói “tự động” và API dịch của Google sẽ tự động phát hiện ngôn ngữ của văn bản nguồn.

/* Written by Amit Agarwal */
/* web: ctrlq.org     */

function doGet(e) {
 var sourceText = ''
 if (e.parameter.q){
  sourceText = e.parameter.q;
 }

 var sourceLang = 'auto';
 if (e.parameter.source){
  sourceLang = e.parameter.source;
 }

 var targetLang = 'ja';
 if (e.parameter.target){
  targetLang = e.parameter.target;
 }

 /* Option 1 */
 var translatedText = LanguageApp.translate(sourceText, sourceLang, targetLang)

 /* Option 2 */
 var url = "https://translate.googleapis.com/translate_a/single?client=gtx&sl="
      + sourceLang + "&tl=" + targetLang + "&dt=t&q=" + encodeURI(sourceText);

 var result = JSON.parse(UrlFetchApp.fetch(url).getContentText());
 translatedText = result[0][0][0];
 var json = {
  'sourceText' : sourceText,
  'translatedText' : translatedText
 };

 // set JSONP callback
 var callback = 'callback';
 if(e.parameter.callback){
  callback = e.parameter.callback
 }

 // return JSONP
 return ContentService
      .createTextOutput(callback + '(' + JSON.stringify(json) + ')')
      .setMimeType(ContentService.MimeType.JAVASCRIPT);
}

Nguồn: labnol.org

Chia sẻ bài này