Vui lòng không nợ

Đăng bởi trong Câu Nói Hay

Cho vay mất bạn
Cho nợ mất khách
Đòi suốt thì ngại
Để lâu sợ quên
Bởi thế cho nên
Vui lòng không nợ!

Chia sẻ bài này